Reserverings- en annuleringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen huurder en verhuurder. De huurder verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met onderstaande artikels.

De verhuurder heeft het recht om op elk moment de algemene voorwaarden te wijzigen, ingegeven door de wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen worden schriftelijk bekendgemaakt.

Reserveringsverbintenis, reserveringsdefinitiviteit en betalingstermijn

Wanneer je je reservering schriftelijk bevestigt, ga je de verbintenis aan het product te huren en stem je met deze algemene voorwaarden in.

Pas wanneer we de betaling hebben ontvangen, is de reservering definitief en reserveren we het product. Het huurtarief is steeds vooraf te betalen, en dit per overschrijving naar de reserveringsrekening met als rekeningnummer BE41 7350 3479 6110. Het gehele huurbedrag dient binnen 14 kalenderdagen na je schriftelijke bevestiging en ten laatste 1 maand vóór de eigenlijke montagedag overgemaakt te zijn. Dat geeft ons voldoende ruimte om eventuele wagenspecifieke onderdelen en montagestukken tijdig te bestellen. Wordt deze termijn niet gerespecteerd, dan zijn we genoodzaakt de reservering te annuleren. Wens je het product alsnog te huren, dan dien je een nieuwe offerte aan te vragen.

Het huurbedrag omvat steeds een vastgesteld bedrag van € 30,00, waarmee de kosten voor de montage en demontage, de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en de ontsmetting van de verhuurde goederen gedekt worden.

Wanneer er door een lastminuteaanvraag of laattijdige betaling — beide minder dan 14 kalenderdagen voor je afreis — tot een expressbestelling van ontbrekende onderdelen of montagestukken moet overgegaan worden, behouden we het recht om, zelfs na de reserveringsbevestiging, een extra kost van € 25,00 aan te rekenen. Dit bedrag dient — enkel indien aangerekend — op de montagedag betaald te worden. We doen er alles aan om over een zo ruim en divers mogelijke voorraad te beschikken, maar op is op.

Reserveer dus tijdig! Boek dus best minstens 1 maand op voorhand. Om deze extra kosten te vermijden, ga je na de reserveringsbevestiging ook best zo snel mogelijk tot betaling over.

Wijzigingen aan de overeenkomst

Bij elke datumwijziging zijn we genoodzaakt een administratieve kost van € 10,00 aan te rekenen.

Montage en demontage

Zowel de montage als de demontage gebeurt steeds en enkel door onze VCA-gekwalificeerde montagespecialisten. Ook al huur je dus enkel een dakdraagsysteem, toch is het niet toegelaten dit op eigen houtje van je wagen te verwijderen. Enkel zo kunnen we de veiligheid van alle producten in onze verhuurvloot garanderen. Beschik je zelf al over een dakkoffer en wens je de montage aan onze specialisten over te laten? Dan vragen we hiervoor € 10,00.

Montagedag

Om de plaatsingsdata vast te leggen, word je ten laatste 14 kalenderdagen voor je afreis telefonisch gecontacteerd. In overleg met onze planningsdienst leggen we een geschikt tijdstip voor montage en demontage vast.

Meld je op de montagedag steeds een kwartier voor het afgesproken tijdstip op het aanmeldpunt — Grote Baan 61, Houthalen-Helchteren — aan. Neem zeker ook je betalingsafschrift, € 10,00 cash voor de schoonmaakwaarborg en een geldig identiteitsbewijs mee. Zorg er ook voor dat het koetswerk van je wagen schoon is, zodat onze montagespecialisten hun werk goed kunnen doen.

Voor een laattijdige aankomst op de montagedag zijn we genoodzaakt een administratieve kost van € 10,00 aan te rekenen. Breng ons in elk geval zo snel mogelijk schriftelijk — via info@bosthonsport.be — én telefonisch — 011 52 66 18 — op de hoogte.

Demontagedag

Lever je het gehuurde product niet op de afgesproken (demontage)dag in, dan zijn we genoodzaakt een administratieve kost van € 125,00 aan te rekenen, vermeerderd met de huurprijs per dag. Ook in dit geval breng je ons zo snel mogelijk schriftelijk — info@bosthonsport.be — en telefonisch — 011 52 66 18 — op de hoogte.

Lever je het gehuurde materiaal schoon — droog, zonder zand, zonder wegvuil of insecten, … — in, dan ontvang je het geld van de waarborg terug.

Rechten en plichten

Van de huurder
 • De huurder verklaart de materialen in goede staat te hebben ontvangen.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de huurder is noodzakelijk. Er wordt enkel bij twijfel en aan personen zonder geldig Europees identiteitsbewijs een waarborg gevraagd.
 • Aan het einde van de huurperiode moet de huurder alle gehuurde materialen aan BOSTHON Sport terugbezorgen, en dat op datum en tijdstip zoals in de overeenkomst vermeld.
 • Het materiaal moet bij inlevering steeds in schone staat verkeren. Zoniet worden extra kosten aangerekend.
 • Elke handeling zonder toestemming van de verhuurder valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De eventuele kosten die uit deze handeling voortvloeien zijn voor rekening van de huurder.
 • Diefstal, vandalisme en elke vorm van schade door foutief gebruik van het materiaal moet schriftelijk aan de verhuurder gemeld worden.
 • Tijdens de gehele huurperiode mag de huurder het ontleende materiaal niet verder uitlenen aan derden.
 • Wanneer de materialen niet tijdig voor demontage worden aangeboden, worden er extra kosten aangerekend.
Van de verhuurder
 • Wanneer er schade aan het materiaal wordt vastgesteld, behoudt BOSTHON Sport het recht een schadeloosstellingssom als vergoeding aan te wenden en — indien de schadeloosstellingssom onvoldoende is — het saldo bijkomend op de huurder te verhalen.
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden bij het niet correct naleven van de veiligheidsinstructies en gebruiksvoorwaarden eigen aan het gehuurde materiaal.

Eventuele geschillen worden door de rechtbanken van Hasselt beslecht.

Annuleringsverzekering en -voorwaarden

Op vakantie gaan … Eén van de leukste momenten van het jaar. Maar wat als je je reis moet annuleren of vroegtijdig moet afbreken?

De annuleringsverzekering biedt een financiële bescherming voor onvoorziene gebeurtenissen die je afreis verhinderen. Daarnaast beschermt deze verzekering je ook wanneer je genoodzaakt bent je reis vroegtijdig stop te zetten of de afreisdatum te wijzigen.

 • Kan je niet op reis vertrekken? Dan worden je huurkosten integraal vergoed en betaal je slechts de waarde van deze annuleringsverzekering.
 • Dien je vervroegd terug te keren? Dan ontvang je een vergoeding in verhouding tot het aantal gemiste reisdagen.

De annuleringsverzekering dekt ofwel 100% van het huurbedrag (uitsluitend in de vorm van een tegoedbon die 2 jaar geldig blijft), ofwel 70% van het huurbedrag (wanneer je voor een terugbetaling kiest). Zo kan je snel weer uitkijken naar een nieuwe trip.

Het afsluiten van een annuleringsverzekering kost € 30,00. Je kan tot tot 1 maand voor de start van de huurperiode een annuleringsverzekering afsluiten. Daarna is het afsluiten van een annuleringsverzekering niet meer mogelijk.

Let op — indien de voordelen van je kredietkaart een annuleringsverzekering omvatten en je de offerte met deze kredietkaart betaalde, vergelijk dan zeker de onderliggende voorwaarden — de gedekte risico’s, de terugbetalingslimieten, het franchisebedrag, de gedekte prestaties, …

Je kan in volgende gevallen een beroep doen op de afgesloten annuleringsverzekering.

 • Bij een reiswijziging — de datum van vertrek wordt uitgesteld, maar niet geannuleerd, en dat omwille van één van onderstaande redenen.
  • Bij ziekte, ongeval of overlijden van …
   • de verzekerde,
   • de partner van de verzekerde,
   • verwanten van de verzekerde,
   • schoonfamilieleden van de verzekerde,
   • een persoon ten laste van de verzekerde, woonachtig op hetzelfde adres,
   • een officiële verloofde.
  • In het geval van medische oorzaken, zelfs bij vooraf bestaande ziekte(n) voor zover er op het ogenblik van de reservering geen bezwaar was om te reizen.
 • Wegens professionele redenen — opzeg van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, onvrijwillige werkloosheid, intrekking van het toegekende verlof, …
 • Wanneer er materiële schade is aan je wagen en deze niet tijdig kan hersteld worden.
 • Wegens familiale omstandigheden — ontwrichting van het huwelijk, ontbinding van het samenlevingscontract, …
 • Wegens overboekingen of onbeschikbaarheid van het vakantieverblijf — hotel, B&B, appartement, vakantiewoning, …
 • In het geval van pandemische of epidemische omstandigheden (COVID-19, …), waarbij gezondheidsmaatregelen, reisadviezen, verplaatsingsbeperkingen, … je af- of terugreis verhinderen.
 • Andere oorzaken — je aanwezigheid als getuige voor de rechtbank, herexamens, …

In elk van deze situaties is één stelregel van belang — je doet beroep op de annulering omwille van plotse en onvoorzienbare redenen. De gebeurtenissen die aanleiding geven tot gebruik van de annuleringsverzekering moeten dus buiten je wil om plaatsgrijpen. Bovendien moeten alle annuleringsredenen aantoonbaar zijn.

Wanneer je het gehuurde product niet tijdig kan inleveren omwille van een verlengd verblijf of een repatriëring, zijn wij genoodzaakt deze kosten aan te rekenen. Deze gevallen worden dus niet door de annuleringsverzekering gedekt.

Zonder annuleringsverzekering geniet je jammer genoeg van geen enkele terugbetaling van het gehele huurbedrag, bij welke vorm van annulatie dan ook. De aangerekende kostprijs bij een annulering zonder annuleringsverzekering bedraagt dus steeds 100% van het gehele huurbedrag.

Informatie

De huurder verklaart voldoende informatie veiligheidsinstructievoorschriften over de gehuurde materialen te hebben ontvangen, alsook op de hoogte te zijn van de restrisico’s die eigen zijn aan het gebruik van sneeuwkettingen en sneeuwsokken.

Herroeping van de overeenkomst

Vanaf het ogenblik dat je de reservering schriftelijk bevestigt, vervalt het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing, omdat deze wetgeving volgende situaties uitsluit.

 • De tijdelijk terbeschikkingstelling van artikelen zoals sneeuwkettingen en sneeuwsokken, … en de respectieve accessoires door de verhuurdienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.
 • Een dienstenovereenkomst waarvan tot uitvoering werd overgegaan en er sprake is van reeds geleverde financiële of administratieve inspanningen — dispatching, boekhouding, opvolging, verzekering, … — en tevens met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de huurder, en mits de huurder heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de verhuurder de overeenkomst volledig heeft bevestigd.

Gratis advies?

Of gebruik ons contactformulier.

Boodschappenlijst